Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Klant in Zicht Communicatie

1. Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Algemene voorwaarden: onderhavige Algemene voorwaarden van Klant in Zicht.
 • Diensten: al hetgeen Klant in Zicht ten behoeve van de Klant, binnen het kader van de door de Klant verstrekte Opdrachten maakt en/of onderneemt.
 • Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Klant in Zicht een Opdracht aangaat dan wel een aanbieding doet.
 • Klant in Zicht: de opdrachtnemer die de Diensten aan de Klant aanbiedt en uitvoert, gevestigd is te (8911 BN) Leeuwarden en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64689190.
 • Opdracht: al hetgeen tussen Klant in Zicht en de Klant is overeengekomen.
 • Partij(en): Klant in Zicht en/of de Klant.
 • Toeleverancier(s): door Klant in Zicht ingeschakelde derde(n) om bepaalde werkzaamheden voor de Opdracht te laten uitvoeren.

2. Toepasselijkheid

 1. Op alle rechtsbetrekkingen met Klant in Zicht, waaronder begrepen maar niet beperkt tot offerte aanvragen, offertes, aanbiedingen, bevestigingen, Opdrachten en leveringen van Diensten door of namens Klant in Zicht, zijn uitsluitend deze Algemene voorwaarden van toepassing.
 2. Eventuele afwijkende voorwaarden van onderhavige Algemene voorwaarden zijn voor Klant in Zicht slechts bindend indien een rechtsgeldige vertegenwoordiger van Klant in Zicht zich daar schriftelijk mee akkoord heeft verklaard.

3. Aanbiedingen en totstandkoming van de Opdracht

 1. Alle aanbiedingen of offertes van Klant in Zicht zijn te allen tijde vrijblijvend en hooguit één maand geldig, tenzij in het aanbod of de offerte een ander termijn van aanvaarding is genoemd.
 2. Opdrachten (alsook wijzigingen daarin) komen tot stand door schriftelijke of elektronische bevestiging van Klant in Zicht. Voorts komt een Opdracht tot stand doordat Klant in Zicht zonder voorafgaande bevestiging geheel of gedeeltelijk uitvoering geeft aan een door de Klant  gegeven Opdracht.
 3. Voor Opdrachten waarvoor naar aard en omvang geen aanbieding/offerte c.q. bevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de Opdracht juist en volledig weer te geven.

4. Wijzigingen

 1. Klant in Zicht heeft te allen tijde het recht Opdrachten te weigeren of aan de levering en/of uitvoering van de Diensten nadere voorwaarden te verbinden.
 2. Wijzigingen in de Opdracht door de Klant dienen tijdig en schriftelijk aan Klant in Zicht te worden meegedeeld. De wijzigingen in de Opdracht zijn van kracht door en vanaf de schriftelijke aanvaarding ervan door Klant in Zicht. Indien de wijzigingen hogere kosten veroorzaken worden deze de Klant extra in rekening gebracht.
 3. Indien wijzigingen in de Opdracht door de Klant geheel of gedeeltelijke annulering van de Opdracht betekent, is Klant in Zicht gerechtigd gemaakte kosten, geleden verlies of gederfde winst in rekening bij de Klant te brengen.
 4. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Klant in Zicht een verzoek tot wijziging van de Opdracht door de Klant weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten Diensten.
 5. Wijzigingen in de Opdracht die tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door Klant in Zicht wordt overschreden, komt voor rekening en risico van de Klant.
 6. Klant in Zicht behoudt zich het recht voor meer Diensten dan vermeld in de Opdracht of in de bevestiging uit te voeren en aan de Klant in rekening te brengen, indien deze Diensten in het belang zijn van de Klant en/of noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de Opdracht. De Klant wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende Diensten.

5. Inschakeling derden

Indien zulks naar het oordeel van Klant in Zicht redelijkerwijs noodzakelijk is, is Klant in Zicht gerechtigd om (namens en) voor rekening van de Klant derden in te schakelen. Zo mogelijk en/of zonodig zal Klant in Zicht de Klant hierover informeren.

6. Duur en beëindiging

Bij een Opdracht voor bepaalde tijd is de werkelijke duur van de Opdracht mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de door de Klant ingeplande afspraken en de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Klant in Zicht van de Klant verkrijgt.

7. Leveringstermijn(en)

 1. Door Klant in Zicht opgegeven levertermijnen gelden steeds bij benadering en gelden voor Klant in Zicht nimmer als fatale termijnen.
 2. Ingeval van overschrijding door Klant in Zicht van enige termijn is Klant in Zicht eerst na een schriftelijke ingebrekestelling met een redelijk gesteld termijn van tenminste veertien (14) werkdagen in verzuim.

8. Informatieverstrekking door de Klant

 1. De Klant is verplicht alle gegevens en bescheiden, die Klant in Zicht meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de Opdracht, tijdig en in gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 2. De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Klant in Zicht ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

9. Adviezen

 1. Klant in Zicht kan – indien daartoe opdracht is gegeven – een advies, plan van aanpak, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard. De Klant beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of de adviezen worden opgevolgd.
 2. De aard van de Dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de adviezen van Klant in Zicht kunnen beïnvloeden, zoals de inzet en medewerking van de Klant, alsmede de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van de Klant en diens medewerkers.

10. Prijzen

 1. Voor alle door Klant in Zicht ten behoeve van de Klant te verrichten werkzaamheden is de Klant een vergoeding verschuldigd te berekenen op basis van nacalculatie aan de hand van de alsdan gebruikelijke tarieven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenraming staat in de offerte aangegeven of daarin zijn begrepen de reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen of vermeld, kunnen deze afzonderlijk worden berekend.
 3. Indien geen vaste prijs is overeengekomen, hanteert Klant in Zicht een uurtarief van € 75,- excl. BTW, reis- en verblijfskosten en eventuele andere kosten.

11. Facturering en betaling

 1. De Klant dient binnen veertien (14) dagen na factuurdatum de factuur via overmaking te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De Klant is, zonder dat daarvoor enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling nodig is, van rechtswege in verzuim indien niet binnen de overeengekomen termijn is betaald, tevens zijn alle vorderingen die Klant in Zicht op de Klant heeft onmiddellijk opeisbaar, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, alsmede is Klant in Zicht bevoegd de (verdere) nakoming van alle Opdrachten met de Klant op te schorten.
 3. Indien de Klant een machtiging tot automatische incasso aan Klant in Zicht heeft verstrekt, is het Klant in Zicht toegestaan vanaf de datum van de factuur het verschuldigde bedrag van het bij Klant in Zicht bekende rekeningnummer van de Klant af te schrijven. Mocht de verschuldigde vergoeding niet kunnen worden geïncasseerd en/of worden gestorneerd, dan geldt dat de Klant in verzuim is vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding niet kan worden geïncasseerd dan wel wordt gestorneerd.
 4. Bij een niet tijdige betaling door de Klant en/of indien een automatische incasso wordt gestorneerd, is over het factuurbedrag vanaf de vervaldag van de factuur tot het moment van volledige voldoening wettelijke (handels)rente verschuldigd. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering op de Klant komen te haren laste. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het/de factuurbedrag(en), met een minimum van € 500,00 en zijn zonder nadere aanmaning verschuldigd.

12. Privacy

 1. Partijen houden zich bij de uitvoering van de verplichtingen uit hoofde van de Opdracht aan alle geldende wet- en regelgeving ten aanzien van de bescherming van de persoonsgegevens, die betrekking heeft op de andere Partij.
 2. Indien de Opdracht tussen Klant in Zicht en de Klant is geëindigd, zal Klant in Zicht, naargelang de keuze van de Klant, alle persoonsgegevens wissen of deze aan de Klant terugbezorgen en bestaande kopieën verwijderen, tenzij opslag op grond van een wettelijke bepaling verplicht is.
 3. De Klant stelt Klant in Zicht onmiddellijk in kennis indien naar de mening van de Klant een instructie een inbreuk oplevert op de AVG of enige andere wettelijke bepaling inzake gegevensbescherming.
 4. Persoonsgegevens die betrekking hebben op Klant in Zicht mogen niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Klant in Zicht door of namens de Klant verwerkt worden.

13. Klachten

 1. Klachten ten aanzien van de uitgevoerde Diensten dienen binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Klant in Zicht. Na verloop van deze termijn wordt de Klant geacht haar instemming met de geleverde Diensten te hebben gegeven.
 2. Klant in Zicht zal klachten welke binnen de in lid 1 genoemde termijn worden ingediend behandelen en verhelpen indien deze gegrond zijn en de Klant een gegrond belang heeft.

14. Opschorting en ontbinding

 1. Partijen kunnen de Opdracht voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatsvinden conform de Opdracht en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de andere Partij te worden bekend gemaakt.
 2. Klant in Zicht behoudt in geval van voortijdige beëindiging of in geval van ontbinding aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.
 3. In geval van een van beide Partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere Partij het recht de Opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

15. Overmacht

 1. Klant in Zicht is nimmer aansprakelijk wanneer ten gevolge van een overmachtsituatie de verplichtingen op grond van de Opdracht niet kan worden nagekomen.
 2. In geval van overmacht is Klant in Zicht gerechtigd hetzij de uitvoering van de Opdracht voor de duur van de overmacht op te schorten, hetzij de Opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Klant in Zicht tot enige schadeloosstelling verplicht is. Gedurende de opschorting is Klant in Zicht bevoegd te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Opdracht.

16. Aansprakelijkheid

 1. Klant in Zicht zal zich inspannen om de Opdracht naar behoren en met zorg uit te voeren, maar zal en kan nimmer garanderen dat het uitvoeren van de Diensten te allen tijde mogelijk zal zijn. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
 2. Onverminderd de elders in de Opdracht of deze Algemene voorwaarden overeengekomen beperkingen in de aansprakelijkheid van Klant in Zicht, is de aansprakelijkheid van Klant in Zicht beperkt tot het opnieuw uitvoeren van de Werkzaamheden.
 3. Voorzover de Klant schade heeft geleden welke is ontstaan door onrechtmatige daad, opzet en/of grove schuld van Klant in Zicht, dan wel van door Klant in Zicht ingeschakelde derden en/of ondergeschikten, is de hoogte van het door Klant in Zicht te betalen schadebedrag beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de Opdracht van één maand voorafgaande aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende feiten wordt gezien als één feit.
 4. Klant in Zicht is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder mede begrepen gederfde omzet of winst.
 5. Ieder vorderingsrecht van de Klant, waaronder wegens schade of opnieuw uitvoering van de Diensten, vervalt indien de tekortkoming en/of de schade te laat wordt gemeld en vervalt in ieder geval één jaar na de schadeveroorzakende gebeurtenis.

17. Geheimhouding

 1. De Klant zal – behoudens schriftelijke toestemming van Klant in Zicht – alles in het werk stellen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie m.b.t. de uitgevoerde Diensten ter kennis of in handen van derden komt.
 2. De geheimhoudingsverplichting legt de Klant ook de door haar in te schakelen derden op.

18. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele vermogensrechten waaronder mede begrepen de auteursrechten, ter zake van alle door Klant in Zicht vervaardigde zaken en overige door Klant in Zicht geleverde zaken berusten bij Klant in Zicht, of Toeleveranciers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen wordt nimmer enig intellectueel vermogensrecht of auteursrecht aan de Klant  overgedragen.
 2. De Klant garandeert dat de door haar aan Klant in Zicht de geleverde zaken geen inbreuk zullen maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
 3. Klant in Zicht behoudt het recht om onderdelen van ontwikkelde content en de door de Klant ontwikkelde content geheel of gedeeltelijk in latere projecten te gebruiken.

19. (Sub)licentie

 1. Toestemming voor gebruik van in Opdracht vervaardigd werk door Klant in Zicht, of een Toeleverancier, wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een (sub)licentie, zoals die naar de aard en omvang door Klant in Zicht in de offerte en/of opdrachtbevestiging is omschreven.
 2. Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel en wijze zoals tussen partijen bij aanvang van de Opdracht en conform het begrip van Klant is Zicht, is bedoeld.
 3. Het is de Klant niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens schriftelijke toestemming van Klant in Zicht. Het is de Klant ook niet toegestaan om sublicenties te verstrekken aan derden.
 4. Elk gebruik van een werk van Klant in Zicht, dan wel de Toeleverancier, dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht van Klant in Zicht, dan wel de Toeleverancier.

20. Boete

 1. Bij overtreding van het bepaalde in artikelen 12, 17, 18 en 19 van deze Algemene voorwaarden verbeurt de Klant ten behoeve van Klant in Zicht zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 5.000,- en € 500,- voor elke dag of gedeelte daarvan dat de Klant in overtreding is.
 2. Een door de Klant verschuldigde boete laat onverlet het recht van Klant in Zicht op vergoeding van door haar geleden schade, kosten en rente.

21. Overige bepalingen

 1. Klant in Zicht mag de Algemene voorwaarden op ieder door haar gewenst moment (eenzijdig) wijzigen en/of aanvullen.
 2. Indien enige bepaling of enig gedeelte van een bepaling van onderhavige Algemene voorwaarden om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk onverbindend is, doet zulks niet af aan de verbindendheid van de resterende bepalingen van deze Algemene voorwaarden c.q. van het resterende gedeelte van de betreffende bepaling.
 3. In alle gevallen waarin de relatie tussen de Klant en Klant in Zicht eindigt, ingevolge enige bepaling van deze Algemene voorwaarden of door tussenkomst van de rechter, blijven deze Algemene voorwaarden de rechtsverhouding tussen Partijen beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.
 4. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Klant in Zicht en de Klant is Nederlands recht van toepassing en uitsluitend de rechtbank van de vestigingsplaats van Klant in Zicht is bevoegd om van geschillen kennis te nemen.