Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Klant in Zicht Communicatie

Klant in Zicht bedenkt, maakt, evalueert en optimaliseert de beste content voor jouw merk. Ben je er klaar voor om bij je klant in zicht te komen? De voorwaarden waaronder wij gaan samenwerken staan hieronder uitgeschreven.

Inhoudsopgave

 1. Definities
 2. Toepasselijkheid
 3. Aanbiedingen en totstandkoming van de Opdracht
 4. Wijzigingen
 5. Inschakeling derden
 6. Termijnen
 7. Informatieverstrekking
 8. Adviezen
 9. Prijzen
 10. Facturering en betaling
 11. Privacy
 12. Klachten
 13. Opschorting en ontbinding
 14. Overmacht
 15. Aansprakelijkheid
 16. Geheimhouding
 17. Intellectuele eigendomsrechten
 18. Boete
 19. Overige bepalingen

1. Definities

 • Algemene voorwaarden: onderhavige Algemene voorwaarden van Klant in Zicht.
 • Diensten: alles wat (een Specialist van) Klant in Zicht voor jou binnen het kader van de Opdracht maakt en/of onderneemt.
 • Jij, jullie: ieder bedrijf of organisatie met wie Klant in Zicht een Opdracht aangaat of een aanbieding doet.
 • Klant in Zicht: de opdrachtnemer die de Diensten aanbiedt en uitvoert, met KvK-nummer: 64689190.
 • Opdracht: al hetgeen tussen jou en Klant in Zicht is overeengekomen.
 • We, wij: jij en Klant in Zicht samen.
 • Werken: al hetgeen dat door Klant in Zicht en/of de Specialist is bedacht, ontworpen en gemaakt waarop een auteursrecht rust.
 • Specialist(en): door Klant in Zicht ingeschakelde derden in een bepaald vakgebied om Diensten voor jou te laten verrichten.

2. Toepasselijkheid

 1. Op alle rechtsbetrekkingen met Klant in Zicht, waaronder begrepen offerte aanvragen, offertes, aanbiedingen en de levering van Diensten, zijn uitsluitend deze Algemene voorwaarden van toepassing. Gebruik van jouw algemene voorwaarden wordt door ons van de hand gewezen.
 2. Klant in Zicht werkt vaak op projectbasis. Het kan zijn dat onze projecten na afronding blijven voortduren voor eventuele aanpassingen (en/of aanvullingen) of dat wij door jou voor vervolgopdrachten worden gevraagd. Zodra wij met elkaar samenwerken zijn deze Algemene voorwaarden van toepassing. 
 3. Eventuele afwijkende voorwaarden van deze Algemene voorwaarden zijn voor Klant in Zicht slechts bindend indien Klant in Zicht daar schriftelijk mee heeft ingestemd.

3. Aanbiedingen en totstandkoming van de Opdracht

 1. Alle aanbiedingen, offertes en voorstellen van Klant in Zicht zijn te allen tijde vrijblijvend en hooguit één maand geldig.
 2. Opdrachten (alsook wijzigingen daarin) komen tot stand door een schriftelijke (waaronder per mail) bevestiging van Klant in Zicht. In sommige gevallen is Klant in Zicht al begonnen met de uitvoering van een Opdracht, in dat geval is een Opdracht onder deze Algemene voorwaarden ook tot stand gekomen. 
 3. Het kan voorkomen dat Klant in Zicht een Opdracht uitvoert maar hiervoor geen aanbieding/offerte of bevestiging heeft verzonden. In dat geval geeft de factuur de Opdracht juist en volledig weer. 

4. Wijzigingen

 1. In sommige gevallen is Klant in Zicht genoodzaakt om een Opdracht (tijdens de uitvoering daarvan) aan te passen, in dat geval zal Klant in Zicht je hiervan op de hoogte stellen. Klant in Zicht kan een Opdracht eenzijdig aanpassen zonder daarmee tekort te schieten in de uitvoering van de Opdracht en/of schadevergoeding verschuldigd te zijn.
 2. Wil jij een Opdracht wijzigen? Dat kan. Je kunt altijd een wijziging voorstellen en op het moment dat Klant in Zicht schriftelijk met de wijziging heeft ingestemd is de wijziging van kracht. Indien de wijzigingen hogere kosten veroorzaken worden deze extra in rekening gebracht. Klant in Zicht zal je hierover informeren. 
 3. Als een door jou voorgestelde wijziging van de Opdracht in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen heeft voor de uitvoering, kan Klant in Zicht de wijziging weigeren. 
 4. Indien de door jou voorgestelde wijzigingen in de Opdracht geheel of gedeeltelijke annulering van de Opdracht betekent, is Klant in Zicht gerechtigd gemaakte kosten, geleden verlies of gederfde winst in rekening te brengen.
 5. Een Opdracht kan in sommige gevallen meer omvatten dan vooraf door Klant in Zicht is ingeschat. Zodra dit in het belang van de Opdracht is behoudt Klant in Zicht zich het recht voor meer Diensten dan vermeld in de Opdracht uit te voeren en in rekening te brengen.  Klant in Zicht zal ‘meerwerk’ zo snel mogelijk met je bespreken.

5. Inschakeling derden

 1. Klant in Zicht werkt met een netwerk aan (communicatie)specialisten. Klant in Zicht kan achter de schermen (namens en) voor jouw rekening gebruikmaken van de Diensten van Specialisten. Alleen indien Klant in Zicht dit noodzakelijk vindt zal Klant in Zicht je hierover informeren.
 2. Tijdens de Opdracht kan Klant in Zicht een Specialist vervangen door een vergelijkbare professional tegen vergelijkbaar tarief. Klant in Zicht informeert jullie onmiddellijk over deze wijziging. Je kan, mits onderbouwd, redelijke bezwaren uiten op zakelijke gronden, waaronder kwalificaties, ervaring, en professionaliteit. Bij redelijke bezwaren wordt in goed overleg naar een passende oplossing gezocht, zoals alternatieve specialisten met vergelijkbare kwalificaties. Het doel is om de dienstverlening voort te zetten met minimale verstoring.

6. Termijnen

 1. Zodra in een Opdracht een bepaalde tijd is afgesproken is de werkelijke duur van de Opdracht afhankelijk van externe factoren, zoals de door jou geplande afspraken en de tijdige aanlevering van (gevraagde) informatie. 
 2. Door Klant in Zicht opgegeven levertermijnen gelden steeds bij benadering en gelden voor Klant in Zicht nimmer als fatale termijnen.

7. Informatieverstrekking

 1. Om een Opdracht goed en tijdig uit te kunnen voeren is het van belang dat alle informatie die Klant in Zicht van jou nodig heeft op tijd, in de gevraagde vorm en naar waarheid aan (de Specialist van) Klant in Zicht ter beschikking wordt gesteld. 
 2. Klant in Zicht kan informatie die jij ter beschikking stelt niet controleren op betrouwbaarheid en afkomst, jij blijft daarom verantwoordelijk voor de door jou verstrekte informatie. 
 3. In onderling overleg bepalen we wat jouw behoefte voor het uitvoeren van de Opdracht is. Zodra de Specialist of Klant in Zicht de Werken heeft aangeleverd, staat het je vrij om feedback geven en wijzigingen voor te stellen. Indien je de feedback niet op tijd aanlevert, kan dit tot gevolg hebben dat er geen definitieve Werken worden aangeleverd of deze later dan afgesproken worden geleverd. Je hebt in dat geen geval recht op enige korting of restitutie. 
 4. Om te voorkomen dat je gegevens kwijt raakt adviseert Klant in Zicht je om back-ups van data te maken. Klant in Zicht maakt geen back-ups.

8. Adviezen

Alle adviezen (waaronder ook begrepen een plan van aanpak, strategisch advies, een rapportage, een planning en/of een verslaglegging) worden door (de Specialist van) Klant in Zicht op basis van gevoel, kennis, ervaring en de informatie die jij ons verstrekt gegeven. Of en hoe je een advies opvolgt is volledig aan jou. Jij dient zelf te beoordelen of een gegeven advies past binnen jouw bedrijf en wordt opgevolgd.  

9. Prijzen

 1. In een offerte doet Klant in Zicht je een prijsvoorstel. Deze prijs is altijd een inschatting van het verwachte aantal uren voor een project. In alle gevallen werkt Klant in Zicht op basis van nacalculatie aan de hand van de alsdan gebruikelijke tarieven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
 2. In de Opdracht staat vermeld welke kosten bij de prijs zijn inbegrepen. Zodra bepaalde door (de Specialist van) Klant in Zicht te maken kosten niet staan vermeld, kunnen deze afzonderlijk worden berekend. 
 3. Indien geen vaste prijs is overeengekomen, hanteert Klant in Zicht een uurtarief van € 90,- exclusief BTW.

10. Facturering en betaling

 1. Zodra Klant in Zicht een factuur stuurt dien je binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te betalen, tenzij anders afgesproken. De termijn van een factuur is fataal dus bij overschrijding hiervan ben je in verzuim. Vanaf de vervaldag van de factuur tot het moment van volledige voldoening ben je een contractuele rente van 15% verschuldigd over het openstaande bedrag.
 2. Klant in Zicht kan, naar eigen inzicht en afhankelijk van de aard van de opdracht, kosten voorschieten die direct verband houden met de Opdracht. Zoals, maar niet beperkt tot, het inkopen van advertentieruimte, drukwerk bestellen, verzending organiseren en andere logistieke taken. Voor het dekken van het financiële risico en de kosten van het voorschieten, rekent Klant in Zicht een extra fee van 10% over deze kosten. Deze extra fee wordt bovenop de daadwerkelijke kosten in rekening gebracht. Zowel de kosten als de extra fee worden periodiek gefactureerd, met een betalingstermijn gelijk aan die beschreven in artikel 10 (Facturering en betaling), tenzij anders afgesproken. De voorgeschoten kosten en de extra fee worden in de factuur gespecificeerd.
 3. Indien na een eerste aanmaning volledige voldoening van de factuur uitblijft, ben je alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het/de factuurbedrag(en), met een minimum van € 500,00 en zijn zonder nadere aanmaning verschuldigd
 4. Indien je in verzuim verkeert met betrekking tot de betaling van (een gedeelte van) een factuur, komen eventueel gegeven kortingen en/of compensaties te vervallen en gelden de gebruikelijke tarieven van Klant in Zicht voor uitgevoerde c.q. gefactureerde Diensten en Diensten  die nog door Klant in Zicht worden uitgevoerd.  
 5. Zonder schriftelijke toestemming van Klant in Zicht is het je niet toegestaan je betalingsverplichting(en) jegens Klant in Zicht op te schorten en/of te verrekenen. Een betwisting van een factuur schort jouw betalingsverplichting niet op.

11. Privacy

 1. Klant in Zicht gaat zorgvuldig met persoonsgegevens van haar klanten om en verwacht dat jij dat ook doet met de gegevens die je van of via Klant in Zicht krijgt. 
 2. Klant in Zicht vraagt je om direct contact met ons op te nemen indien jij vindt dat Klant in Zicht of een Specialist handelt in strijd met de AVG of enige andere wettelijke bepaling inzake gegevensbescherming. Klant in Zicht zal dit andersom ook doen.
 3. Zodra de Opdracht eindigt zullen we in onderling overleg bepalen wat er met de persoonsgegevens van de ander zal gebeuren. Mocht hier niets over worden afgesproken dan zal Klant in Zicht (indien mogelijk) alle persoonsgegevens verwijderen.

12. Klachten

Klant in Zicht en de Specialisten werken altijd naar beste kunnen aan een Opdracht. Mocht je toch niet helemaal blij zijn met iets, meldt dat vooral bij Klant in Zicht. Om te voorkomen dat klachten te lang blijven liggen, vraagt Klant in Zicht je om binnen 5 werkdagen na levering van Dienst een klacht per mail aan Klant in Zicht kenbaar te maken. Hoort Klant in Zicht niets binnen vijf dagen, dan gaat Klant in Zicht ervan uit dat je blij bent met de levering en ermee instemt. 

13. Opschorting en ontbinding

 1. Een Opdracht kan geheel of gedeeltelijk worden ontbonden: 
  1. indien goede grond bestaat dat de ander niet in staat is of zal zijn om aan een verplichtingen uit de Opdracht te (kunnen) voldoen en niet is voldaan aan een schriftelijke sommatie binnen de daartoe gestelde termijn; 
  2. ingeval van een faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie dan wel gehele of gedeeltelijke overdracht – al dan niet tot zekerheid – van het bedrijf van de ander waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van de vorderingen.
 2. Klant in Zicht kan de Opdracht – zonder tussenkomst van de rechter  – opschorten, geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, indien jij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de Opdracht. 
 3. Klant in Zicht behoudt in geval van voortijdige beëindiging of in geval van ontbinding aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. 
 4. Mocht jij in een situatie terechtkomen zoals genoemd in lid 1, dan zijn alle vorderingen die Klant in Zicht op jou heeft direct en in hun geheel opeisbaar. Daarnaast kan Klant in Zicht de uit de Opdracht vervaardigde zaken, werkwijzen en/of toebehoren terugnemen. 

14. Overmacht

 1. In geval van overmacht aan de zijde van Klant in Zicht zal contact met je worden opgenomen om te bespreken hoe en of Klant in Zicht de Opdracht verder kan uitvoeren. 
 2. Is er naar oordeel van Klant in Zicht sprake van overmacht, dan kan Klant in Zicht ervoor kiezen om de Opdracht (voor de duur van de overmachtssituatie) op te schorten, hetzij de Opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Klant in Zicht tot enige schadeloosstelling verplicht is. 
 3. Overmacht is overmacht, dus Klant in Zicht is nimmer aansprakelijk wanneer ten gevolge van een overmachtsituatie de verplichtingen op grond van de Opdracht niet kunnen worden nagekomen.

15. Aansprakelijkheid

 1. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. 
 2. Klant in Zicht geeft geen garanties op de (uitvoering van de) werkzaamheden uit hoofde van de Opdracht. De aansprakelijk van (de Specialist en/of) Klant in Zicht is beperkt tot het opnieuw uitvoeren van de Diensten, dan wel tot vergoeding van uitsluitend de directe schade in verband met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. 
 3. Klant in Zicht werkt met Specialisten die zelfstandig en zonder de directe betrokkenheid van Klant in Zicht in een Opdracht kunnen worden ingezet. In dat geval is Klant in Zicht niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor Diensten van de Specialist.
 4. Voorzover je schade hebt geleden die is ontstaan door een onrechtmatige daad, opzet en/of grove schuld van (een Specialist van) Klant in Zicht, is de hoogte van het schadebedrag beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de Opdracht van één maand voorafgaande aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende feiten wordt gezien als één feit. 
 5. Klant in Zicht is nooit aansprakelijk voor indirecte schade waaronder mede begrepen gederfde omzet of misgelopen winst. 
 6. Ieder vorderingsrecht die jij meent te hebben, vervalt indien de tekortkoming en/of de schade te laat wordt gemeld en vervalt in ieder geval één jaar na de schadeveroorzakende gebeurtenis.

16. Geheimhouding

Alle gegevens en informatie die jij van of over Klant in Zicht of een Specialist krijgt voor, tijdens en na de Opdracht moet je vertrouwelijk behandelen en geheim houden. Je mag deze gegevens niet kopiëren, vermenigvuldigen en/of naar anderen doorsturen, tenzij de informatie al door Klant in Zicht openbaar is gemaakt.

17. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten van alle door Klant in Zicht en/of een Specialist vervaardigde Werken berusten bij Klant in Zicht, of de Specialist(en), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt nimmer enig intellectueel eigendomsrecht overgedragen.
 2. Klant in Zicht behoudt zich het recht om onderdelen van ontwikkelde Werken geheel of gedeeltelijk in latere projecten te gebruiken.
 3. Om Werken van Klant in Zicht en/of de Specialist te mogen gebruiken ontvang je een schriftelijke licentie. De licentie geldt uitsluitend voor het gebruik van het Werk door jou en je bedrijf. Gebruik van de licentie en de Werken door derden is niet toegestaan. 
 4. Indien je met Klant in Zicht schriftelijk een overdracht van de intellectuele eigendomsrechten bent overeengekomen, worden de rechten pas geacht te zijn overgedragen nadat alle facturen volledig door jou zijn betaald.

18. Boete

 1. Klant in Zicht gaat ervan uit dat we fijn samenwerken en alles in onderling overleg opgelost kan worden.  Zodra jij je niet houdt aan het bepaalde in deze Algemene voorwaarden is Klant in Zicht helaas genoodzaakt om haar bedrijf en/of het bedrijf van de Specialist te beschermen overeenkomstig dit artikel. 
 2. Bij overtreding van het bepaalde in artikelen 11, 16 en 17 van deze Algemene voorwaarden ben jij ten behoeve van Klant in Zicht zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd van € 5.000,- en € 500,- voor elke dag of gedeelte daarvan dat je in overtreding bent. 
 3. Een door jou verschuldigde boete laat onverlet het recht van Klant in Zicht op vergoeding van geleden schade, kosten en rente. Voorkom dit en ga met Klant in Zicht in gesprek. 

19. Overige bepalingen

 1. Klant in Zicht kan deze Algemene voorwaarden eenzijdig aanpassen. 
 2. Indien enige (gedeelte van een) bepaling van deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend is, doet dat niet af aan de verbindendheid van de resterende bepalingen van deze Algemene voorwaarden c.q. van het resterende gedeelte van de betreffende bepaling.
 3. In alle gevallen waarin onze relatie eindigt, blijven deze Algemene voorwaarden onze rechtsverhouding beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.
 4. Op al onze rechtsbetrekkingen is Nederlands recht van toepassing en uitsluitend de rechtbank van de vestigingsplaats van Klant in Zicht is bevoegd om van geschillen kennis te nemen.