Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Klant in Zicht Marketing

1. Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Algemene voorwaarden: onderhavige Algemene voorwaarden van Klant in Zicht.
 • Diensten: al hetgeen Klant in Zicht ten behoeve van Opdrachtgever, binnen het kader van de door Opdrachtgever verstrekte Opdrachten maakt en/of onderneemt.
 • Klant in Zicht: de opdrachtnemer die de Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt en uitvoert, gevestigd is te (8911 BN) Leeuwarden en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64689190.
 • Opdracht: al hetgeen tussen Klant in Zicht en Opdrachtgever is overeengekomen.
 • Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Klant in Zicht een Opdracht aangaat dan wel een aanbieding doet.
 • Partij(en): Klant in Zicht en/of de Opdrachtgever.

2. Toepasselijkheid

 1. Op alle rechtsbetrekkingen met Klant in Zicht, waaronder begrepen maar niet beperkt tot offerte aanvragen, offertes, aanbiedingen, bevestigingen, Opdrachten en leveringen van Diensten door of namens Klant in Zicht, zijn uitsluitend deze Algemene voorwaarden van toepassing.
 2. Door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden en andere (van de Algemene voorwaarden afwijkende) bedingen worden door Klant in Zicht uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. De Opdrachtgever met wie eenmaal op basis van deze Algemene voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid daarvan op toekomstige en/of vervolgopdrachten met Klant in Zicht.
 4. Eventuele afwijkende voorwaarden van onderhavige Algemene voorwaarden zijn voor Klant in Zicht slechts bindend indien Klant in Zicht zich daar schriftelijk mee akkoord heeft verklaard.
 5. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:408 (jo. 413) BW is expliciet uitgesloten.

3. Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen of offertes van Klant in Zicht zijn te allen tijde vrijblijvend en hooguit één maand geldig, tenzij in het aanbod of de offerte een ander termijn van aanvaarding is genoemd.
 2. Levertijden in aanbiedingen of offertes zijn indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. De aanbiedingen en offertes van Klant in Zicht mogen zonder toestemming van Klant in Zicht niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.

4. Totstandkoming van de Opdracht

 1. Opdrachten (alsook wijzigingen daarin) komen tot stand door schriftelijke of elektronische bevestiging van Klant in Zicht. Voorts komt een Opdracht tot stand doordat Klant in Zicht zonder voorafgaande bevestiging geheel of gedeeltelijk uitvoering geeft aan een door Opdrachtgever gegeven Opdracht.
 2. Gemaakte of voorgestelde afspraken en/of Opdrachten met ondergeschikten van Klant in Zicht binden Klant in Zicht niet voor zover deze niet door een vertegenwoordigingsbevoegde persoon van Klant in Zicht uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Voor Opdrachten waarvoor naar aard en omvang geen aanbieding/offerte c.q. bevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de Opdracht juist en volledig weer te geven.

5. Wijzigingen

 1. Klant in Zicht heeft te allen tijd het recht Opdrachten te weigeren of aan de levering en/of uitvoering van de Diensten nadere voorwaarden te verbinden.
 2. Wijzigingen in de Opdracht door Opdrachtgever dienen tijdig en schriftelijk aan Klant in Zicht te worden meegedeeld. De wijzigingen in de Opdracht zijn van kracht door en vanaf de schriftelijke aanvaarding ervan door Klant in Zicht. Indien de wijzigingen hogere kosten veroorzaken worden deze Opdrachtgever extra in rekening gebracht.
 3. Indien wijzigingen in de Opdracht door Opdrachtgever geheel of gedeeltelijke annulering van de Opdracht betekent, is Klant in Zicht gerechtigd gemaakte kosten, geleden verlies of gederfde winst in rekening bij Opdrachtgever te brengen.
 4. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Klant in Zicht een verzoek tot wijziging van de Opdracht door Opdrachtgever weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten Diensten.
 5. Wijzigingen in de Opdracht die tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door Klant in Zicht wordt overschreden, komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 6. Klant in Zicht behoudt zich het recht voor meer Diensten dan vermeld in de Opdracht of in de bevestiging uit te voeren en aan Opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze Diensten in het belang zijn van Opdrachtgever en/of noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de Opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende Diensten.

6. Inschakeling derden

 1. Indien zulks naar het oordeel van Klant in Zicht redelijkerwijs noodzakelijk is, is Klant in Zicht gerechtigd om (namens en) voor rekening van Opdrachtgever derden in te schakelen. Zo mogelijk en/of zonodig zal Klant in Zicht de Opdrachtgever hierover informeren.

7. Duur en beëindiging

 1. Een Opdracht wordt aangegaan voor bepaalde tijd van tenminste zes maanden, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Bij een Opdracht voor bepaalde tijd is de werkelijke duur van de Opdracht mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de door Opdrachtgever ingeplande afspraken en de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Klant in Zicht van Opdrachtgever verkrijgt.
 3. Na ommekomst van de in de Opdracht bepaalde duur wordt de Opdracht telkens stilzwijgend verlengd met dezelfde duur.
 4. Behoudens indien bij Opdracht afwijkend is overeengekomen, kan de Opdracht voor bepaalde tijd door Partijen steeds tegen het einde van de op dat moment geldende duur schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van één (1) maand, worden opgezegd.

8. Leveringstermijn(en)

 1. Door Klant in Zicht opgegeven levertermijnen gelden steeds bij benadering en gelden voor Klant in Zicht nimmer als fatale termijnen.
 2. Ingeval van overschrijding door Klant in Zicht van enige termijn is Klant in Zicht eerst na een schriftelijke ingebrekestelling met een redelijk gesteld termijn van tenminste veertien (14) werkdagen in verzuim.
 3. Overeengekomen termijnen gelden slechts indien en voor zover het te verwerken materiaal, alsmede de voor de uitvoering van de Opdracht benodigde gegevens, op de overeengekomen tijden bij Klant in Zicht worden afgeleverd en de door Opdrachtgever zelf of voor diens rekening door derden uit te voeren Diensten op tijd zijn verricht.

9. Informatieverstrekking door Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die Klant in Zicht meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de Opdracht, tijdig en in gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan dienstverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit.
 3. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het maken van back-ups van haar gegevens(data).

10. Adviezen

 1. Klant in Zicht kan – indien daartoe opdracht is gegeven – een advies, plan van aanpak, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of de adviezen worden opgevolgd.
 2. De aard van de Dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de adviezen van Klant in Zicht kunnen beïnvloeden, zoals de inzet en medewerking van Opdrachtgever, alsmede de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers.

11. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s (€), exclusief omzetbelasting en/of andere heffingen van overheidswege en eventuele bijkomende kosten, zoals reis-, verzend-, koerierskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Indien geen vaste prijs is overeengekomen, hanteert Klant in Zicht een uurtarief van € 75,- excl. BTW, reis- en verblijfskosten en eventuele andere kosten.
 3. Kostenverhogende omstandigheden (waaronder prijsstijgingen) zijn en blijven voor rekening van Opdrachtgever, ook na het tot stand komen van de Opdracht, ongeacht de periode die is verstreken tussen de datum van het sluiten van de Opdracht.

12. Prijsindexering

 1. De bij het aangaan van de Opdracht overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Klant in Zicht heeft het recht de aan Opdrachtgever te berekenen vergoedingen jaarlijks per januari aan te passen.
 2. Aangepaste prijzen, tarieven en uurlonen worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan Opdrachtgever.

13. Facturering en betaling

 1. Opdrachtgever dient binnen veertien (14) dagen na factuurdatum de factuur via overmaking te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Opdrachtgever is, zonder dat daarvoor enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling nodig is, van rechtswege in verzuim indien niet binnen de overeengekomen termijn is betaald, tevens zijn alle vorderingen die Klant in Zicht op de Opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, alsmede is Klant in Zicht bevoegd de (verdere) nakoming van alle Opdrachten met de Opdrachtgever op te schorten.
 3. Indien Opdrachtgever een machtiging tot automatische incasso aan Klant in Zicht heeft verstrekt, is het Klant in Zicht toegestaan vanaf de datum van de factuur het verschuldigde bedrag van het bij Klant in Zicht bekende rekeningnummer van Opdrachtgever af te schrijven. Mocht de verschuldigde vergoeding niet kunnen worden geïncasseerd en/of worden gestorneerd, dan geldt dat Opdrachtgever in verzuim is vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding niet kan worden geïncasseerd dan wel wordt gestorneerd.
 4. Bij een niet tijdige betaling door Opdrachtgever en/of indien een automatische incasso wordt gestorneerd, is over het factuurbedrag vanaf de vervaldag van de factuur tot het moment van volledige voldoening wettelijke (handels)rente verschuldigd. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering op Opdrachtgever komen te haren laste. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het/de factuurbedrag(en), met een minimum van € 500,00 en zijn zonder nadere aanmaning verschuldigd.
 5. Zonder schriftelijke toestemming van Klant in Zicht is het Opdrachtgever niet toegestaan haar betalingsverplichting(en) jegens Klant in Zicht op te schorten en/of te verrekenen met een vordering van Opdrachtgever op Klant in Zicht, uit welke hoofde dan ook.

14. Privacy

 1. Partijen houden zich bij de uitvoering van de verplichtingen uit hoofde van de Opdracht aan alle geldende wet- en regelgeving ten aanzien van de bescherming van de persoonsgegevens, die betrekking heeft op de andere Partij.
 2. Indien de Opdracht tussen Klant in Zicht en Opdrachtgever is geëindigd, zal Klant in Zicht, naargelang de keuze van Opdrachtgever, alle persoonsgegevens wissen of deze aan Opdrachtgever terugbezorgen en bestaande kopieën verwijderen, tenzij opslag op grond van een wettelijke bepaling verplicht is.
 3. Opdrachtgever stelt Klant in Zicht onmiddellijk in kennis indien naar de mening van Opdrachtgever een instructie een inbreuk oplevert op de AVG of enige andere wettelijke bepaling inzake gegevensbescherming.
 4. Persoonsgegevens die betrekking hebben op Klant in Zicht mogen niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Klant in Zicht door of namens Opdrachtgever verwerkt worden.

15. Klachten

 1. Klachten ten aanzien van de uitgevoerde Diensten dienen binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Klant in Zicht. Na verloop van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht haar instemming met de geleverde Diensten te hebben gegeven.
 2. Klant in Zicht zal klachten welke binnen de in lid 1 genoemde termijn worden ingediend behandelen en verhelpen indien deze gegrond zijn en Opdrachtgever een gegrond belang heeft.

16. Opschorting en ontbinding

 1. Klant in Zicht is gerechtigd om per direct zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de Opdracht op te schorten, hetzij de Opdracht geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten, in de navolgende gevallen:
  1. Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit de met Klant in Zicht gesloten Opdracht of een daarmee samenhangende Opdracht voortvloeit;
  2. Indien goede grond bestaat voor de vrees dat Opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan haar verplichtingen jegens Klant in Zicht te voldoen en niet is voldaan aan een schriftelijke sommatie van Klant in Zicht binnen de daartoe gestelde termijn;
  3. Ingeval van een faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie dan wel gehele of gedeeltelijke overdracht – al dan niet tot zekerheid – (van het bedrijf) van Opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van haar vorderingen.
 2. In elk van de in het vorige lid genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Klant in Zicht op Opdrachtgever direct en in hun geheel opeisbaar en is Klant in Zicht gerechtigd om de uit de Opdracht vervaardigde zaken, werkwijzen en/of toebehoren terug te nemen.
 3. Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte Diensten onverlet. Daarenboven is Klant in Zicht alsdan gerechtigd van Opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade en kosten veroorzaakt door de wanprestatie van Opdrachtgever en de ontbinding van de Opdracht, daaronder begrepen het door Klant in Zicht gederfde inkomen.

17. Overmacht

 1. Klant in Zicht is nimmer aansprakelijk wanneer ten gevolge van een overmachtsituatie de verplichtingen op grond van de Opdracht niet kan worden nagekomen.
 2. In geval van overmacht is Klant in Zicht gerechtigd hetzij de uitvoering van de Opdracht voor de duur van de overmacht op te schorten, hetzij de Opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Klant in Zicht tot enige schadeloosstelling verplicht is. Gedurende de opschorting is Klant in Zicht bevoegd te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Opdracht.
 3. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Klant in Zicht onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de Opdracht reeds te voorzien – die de nakoming van de Opdracht blijvend of tijdelijk verhindert of bezwaarlijk maakt, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, epidemie/pandemie, belemmerende maatregelen van enige autoriteit, storingen en andere soortgelijke gebeurtenissen en/of ernstige storingen in het bedrijf van Klant in Zicht of van één van haar toeleveranciers, het annuleren of niet tijdig uitvoeren door derden van door Klant in Zicht gesloten contracten, alsmede het ontbreken van te verkrijgen vergunningen. Een en ander geldt ongeacht of de omstandigheden welke de overmacht veroorzaken zich voordoen in Nederland of in een ander land.

18. Aansprakelijkheid

 1. Klant in Zicht zal zich inspannen om de Opdracht naar behoren en met zorg uit te voeren, maar zal en kan nimmer garanderen dat het uitvoeren van de Diensten te allen tijde mogelijk zal zijn. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
 2. Klant in Zicht geeft geen garantie op de (uitvoering van de) werkzaamheden uit hoofde van de Opdracht. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Opdracht niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Klant in Zicht alleen geacht te bestaan indien Klant in Zicht dit resultaat bij het aanvaarden van de Opdracht uitdrukkelijk en schriftelijk heeft beloofd.
 3. Onverminderd de elders in de Opdracht of deze Algemene voorwaarden overeengekomen beperkingen in de aansprakelijkheid van Klant in Zicht, is de aansprakelijkheid van Klant in Zicht beperkt tot het opnieuw uitvoeren van de Werkzaamheden.
 4. Voorzover de Opdrachtgever schade heeft geleden welke is ontstaan door onrechtmatige daad, opzet en/of grove schuld van Klant in Zicht, dan wel van door Klant in Zicht ingeschakelde derden en/of ondergeschikten, is de hoogte van het door Klant in Zicht te betalen schadebedrag beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de Opdracht van één maand voorafgaande aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende feiten wordt gezien als één feit.
 5. Klant in Zicht is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van Opdrachtgever of derden.
 6. Ieder vorderingsrecht van Opdrachtgever, waaronder wegens schade of opnieuw uitvoering van de Diensten, vervalt indien de tekortkoming en/of de schade te laat wordt gemeld en vervalt in ieder geval één jaar na de schadeveroorzakende gebeurtenis.

19. Geheimhouding

 1. Opdrachtgever zal – behoudens schriftelijke toestemming van Klant in Zicht – alles in het werk stellen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie m.b.t. de uitgevoerde Diensten ter kennis of in handen van derden komt.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op de door Klant in Zicht opgestelde adviezen, rapportages, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de Opdracht van Opdrachtgever.
 3. De geheimhoudingsverplichting legt Opdrachtgever ook de door haar in te schakelen derden op.

20. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle (informatie die ligt besloten in) aanbiedingen, offertes, ontwerpen, rapportages, adviezen, afbeeldingen, opgezette campagnes en/of andere documenten, en de daarmee verband houdende rechten van industriële en intellectuele eigendom c.q. daarmee gelijk te stellen rechten (waaronder auteursrechten, octrooirechten, etc.) en knowhow voortvloeiend uit de Opdracht zijn en blijven eigendom van Klant in Zicht, ook al zijn voor vervaardiging daarvan kosten in rekening bij Opdrachtgever gebracht.
 2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken waarop de IE-rechten (of daarmee gelijk te stellen rechten) van Klant in Zicht rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Klant in Zicht.
 3. Klant in Zicht Marketing behoudt het recht om onderdelen van ontwikkelde content en de door Opdrachtgever ontwikkelde content geheel of gedeeltelijk in latere projecten te gebruiken.
 4. Door het geven van een Opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens Opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld, verklaart Opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Klant in Zicht voor alle aanspraken voortvloeiende uit enigerlei inbreuk op de in het vorige lid bedoelde rechten en Opdrachtgever zal Klant in Zicht alle schade en kosten vergoeden die daarvan het gevolg zijn.
 6. Klant in Zicht garandeert op geen enkele wijze dat de aan de Opdrachtgever geleverde Diensten geen inbreuk maken op enig geschreven of ongeschreven intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

21. Overname (intellectuele) eigendom(srechten)

 1. Bij beëindiging van de Opdracht, op welke grond dan ook, blijven alle uit de Opdracht vervaardigde zaken eigendom van Klant in Zicht en komen alle verstrekte rechten van Opdrachtgever te vervallen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Alle uit de Opdracht vervaardigde zaken en (intellectuele eigendoms)rechten kunnen (voor zover overdraagbaar) bij de beëindiging van de Opdracht tegen een nader door Klant in Zicht te bepalen kostprijs worden overgedragen aan Opdrachtgever.
 3. Bij beëindiging van de Opdracht en nadat al hetgeen Opdrachtgever aan Klant in Zicht verschuldigd is (uit welken hoofde ook) is voldaan, zal Klant in Zicht Opdrachtgever desgewenst ondersteunen bij de overgang van Opdrachtgever naar een ander bedrijf. Klant in Zicht is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een dergelijke overgang. Alle kosten die samenhangen met de overgang komen voor rekening van Opdrachtgever.

22. Boete

 1. Bij overtreding van het bepaalde in artikelen 14 19 en 20 van deze Algemene voorwaarden verbeurt Opdrachtgever ten behoeve van Klant in Zicht zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 5.000,- en € 500,- voor elke dag of gedeelte daarvan dat Opdrachtgever in overtreding is.
 2. Een door Opdrachtgever verschuldigde boete laat onverlet het recht van Klant in Zicht op vergoeding van door haar geleden schade, kosten en rente.

23. Wijziging Algemene voorwaarden

 1. Klant in Zicht mag de Algemene voorwaarden op ieder door haar gewenst moment (eenzijdig) wijzigen en/of aanvullen.
 2. Indien Opdrachtgever een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kan zij tot de datum van inwerkingtreding daarvan de Opdracht schriftelijk opzeggen of (naar keuze van Klant in Zicht) de Opdracht voortzetten onder de gecontracteerde voorwaarden. Gebruik van de Diensten na de datum van inwerkingtreding geldt te allen tijde als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde Algemene voorwaarden.

24. Overige bepalingen

 1. Indien enige bepaling of enig gedeelte van een bepaling van onderhavige Algemene voorwaarden om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk onverbindend is, doet zulks niet af aan de verbindendheid van de resterende bepalingen van deze Algemene voorwaarden c.q. van het resterende gedeelte van de betreffende bepaling.
 2. In alle gevallen waarin de relatie tussen Opdrachtgever en Klant in Zicht eindigt, ingevolge enige bepaling van deze Algemene voorwaarden of door tussenkomst van de rechter, blijven deze Algemene voorwaarden de rechtsverhouding tussen Partijen beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.
 3. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Klant in Zicht en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 4. Uitsluitend de rechtbank van de vestigingsplaats van Klant is Zicht is bevoegd om van geschillen kennis te nemen.