Algemene inkoopvoorwaarden

Algemene inkoopvoorwaarden Klant in Zicht Communicatie

Welkom bij Klant in Zicht! Wij zullen je als specialist koppelen aan een uitdaging van een klant die bij jou past. Je gaat met ons werken aan fantastische opdrachten en zult kennismaken met onze trouwe klanten. De voorwaarden waaronder wij samenwerken staan hieronder uitgeschreven.

Inhoudsopgave

 1. Definities
 2. Toepasselijkheid
 3. Wijzigingen en meerwerk
 4. Prijzen
 5. Leveringstermijn(en) en kwaliteit
 6. Facturering en betaling
 7. Intellectuele eigendomsrechten
 8. Overmacht
 9. Aansprakelijkheid
 10. Geheimhouding
 11. Privacy
 12. Ontbinding
 13. Boete
 14. Overige bepalingen

1. Definities

 • Algemene voorwaarden: onderhavige algemene inkoopvoorwaarden van Klant in Zicht.
 • Diensten: alle dienstverlening verricht door jou in opdracht van Klant in Zicht.
 • Klant in Zicht: de opdrachtgever, gevestigd te (8934 BT) Leeuwarden en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64689190.
 • Klant: een in de opdrachtbevestiging genoemde opdrachtgever van Klant in Zicht waarvoor jij Diensten gaat verrichten.
 • Opdracht: alles dat tussen jou en Klant in Zicht is overeengekomen.
 • Jij, jullie: iedere zelfstandige met wie Klant in Zicht een Opdracht aangaat.
 • We/wij: jij en Klant in Zicht samen.
 • Zaken: alles waarop een intellectueel eigendomsrecht kan rusten.

2. Toepasselijkheid

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Klant in Zicht optreedt als inkoper van Diensten zijn uitsluitend deze Algemene voorwaarden van toepassing. Gebruik van jouw algemene voorwaarden wordt door ons van de hand gewezen.
 2. Klant in Zicht werkt vaak op projectbasis met Klanten en dus ook met jou. Het kan zijn dat onze projecten na afronding blijven voortduren voor eventuele aanpassingen (en/of aanvullingen) of dat wij door Klanten voor vervolgopdrachten worden gevraagd. Zodra wij met elkaar samenwerken zijn deze Algemene voorwaarden van toepassing.
 3. Eventuele afwijkende voorwaarden van deze Algemene voorwaarden zijn voor Klant in Zicht slechts bindend indien Klant in Zicht daar schriftelijk mee heeft ingestemd.
 4. Een Opdracht waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn komt tot stand op het moment dat we allebei schriftelijk hebben ingestemd met de Opdracht, maar ook als jij al bent begonnen met het uitvoeren van de Opdracht zonder schriftelijke instemming.
 5. Indien jij een raamovereenkomst met Klant in Zicht ondertekend ontstaat er voor Klant in Zicht geen verplichting om je op basis van de Opdracht Diensten te laten verrichten. Een aanvraag van Klant in Zicht tot het uitbrengen van een offerte/aanbieding voor het verrichten van Diensten is vrijblijvend.

3. Wijzigingen en meerwerk

 1. In sommige gevallen is Klant in Zicht genoodzaakt om een Opdracht (tijdens de uitvoering daarvan) aan te passen, in dat geval zal Klant in Zicht je hiervan op de hoogte stellen. Klant in Zicht kan een Opdracht eenzijdig aanpassen zonder daarmee in gebreke te komen en/of schadevergoeding verschuldigd te zijn.
 2. Wil jij een Opdracht wijzigen? Dat kan. Je kunt een wijziging voorstellen voordat je bent begonnen met het uitvoeren van de Diensten. Zodra Klant in Zicht schriftelijk met de wijziging heeft ingestemd is de wijziging van kracht.
 3. Als een door jou voorgestelde wijziging van de Opdracht in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen heeft voor de uitvoering van de Opdracht kan Klant in Zicht de wijziging (zonder daarmee in gebreke te komen) weigeren.
 4. Zodra werkzaamheden niet binnen de gemaakte afspraken passen, laat je het Klant in Zicht weten voordat je de extra Diensten gaat verrichten. Meerwerk kan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Klant in Zicht en de Klant in rekening worden gebracht.

4. Prijzen

Kostenverhogende omstandigheden (waaronder stijging van de prijs en materialen) zijn en blijven in beginsel voor eigen rekening, ook na het tot stand komen van de Opdracht. Je kunt pas hogere kosten in rekening brengen als Klant in Zicht en de Klant hiermee hebben ingestemd.

5. Leveringstermijn(en) en kwaliteit

 1. We werken samen op basis van deadlines. De overeengekomen (leverings)termijnen zijn daarom ook fataal. Zodra je merkt dat de uitvoering van de Opdracht niet, niet tijdig of niet naar behoren zal plaatsvinden, neem dan zo snel mogelijk contact op met Klant in Zicht. Klant in Zicht zal beoordelen of jij de Opdracht nog (verder) kunt uitvoeren of dat de invulling van de Opdracht anders plaatsvindt.
 2. Klant in Zicht staat bekend om haar kwalitatief goede diensten. Klant in Zicht werkt daarom ook samen met specialisten zoals jij en verwacht daarom ook dat je goed en deugdelijk werk voor de Klant levert.
 3. Een Dienst is geleverd op het moment dat Klant in Zicht of de betreffende Klant de prestatie heeft goedgekeurd en dit schriftelijk aan je heeft laten weten. Goedkeuring ontslaat je niet van de verplichtingen uit de Algemene voorwaarden.
 4. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen kan Klant in Zicht geleverde Diensten (laten) keuren. Zodra een Dienst niet goed is uitgevoerd, dien je de geleverde Dienst te herstellen of (volledig) te vervangen. De extra kosten die je hiervoor maakt worden pas na schriftelijke goedkeuring door Klant in Zicht vergoed.
 5. Zodra het je niet lukt om de gevraagde kwaliteit te leveren of in verzuim bent, kan Klant in Zicht ervoor kiezen om de Diensten zelf of door een andere specialist uit te (laten) voeren. Klant in Zicht heeft in dat geval het recht de gemaakte kosten met de aan jou verschuldigde bedragen te verrekenen of de (meer)kosten voor vervanging bij je in rekening brengen.

6. Facturering en betaling

 1. Nadat de Diensten aan Klant in Zicht, dan wel rechtstreeks aan de Klant zijn geleverd en de prestatie schriftelijk is goedgekeurd, kun je een factuur voor de geleverde Diensten sturen.
 2. Tenzij bij Opdracht anders is overeengekomen zal betaling van de factuur plaatsvinden binnen dertig (30) dagen na ontvangst daarvan en nadat de Klant de factuur aan Klant in Zicht heeft voldaan, tenzij nog niet aan alle verplichting van de Opdracht is voldaan.
 3. Klant in Zicht is bij overschrijding van een overeengekomen betalingstermijn niet eerder in verzuim met de betaling van de factuur dan nadat Klant in Zicht schriftelijk een redelijke termijn van minimaal 14 dagen voor betaling is geboden.

7. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten van de door Klant in Zicht vervaardigde Zaken en overige door Klant in Zicht geleverde documenten berusten bij Klant in Zicht.
 2. Tenzij we in de Opdracht(bevestiging) anders zijn overeengekomen, wordt en/of blijft de Klant eigenaar van de Zaken die jij in opdracht van of in samenwerking met Klant in Zicht en de Klant hebt ontwikkeld. Hetzelfde geldt voor Zaken die door vereniging, vermenging of anderszins eigendom zijn van de Klant. Deze Zaken mag je niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Klant in Zicht en/of de Klant buiten de specifieke Opdracht gebruiken.
 3. Klant in Zicht en de Klant gaan ervan uit dat jij alle Zaken waarop intellectuele eigendomsrechten rusten zelf hebt bedacht en gemaakt. Wij kunnen niet controleren of we met het werk dat jij hebt aangeleverd inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van anderen. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor de Zaken die je aflevert en vrijwaart Klant in Zicht en de Klant voor eventuele aanspraken van derden.

8. Overmacht

 1. Zodra er bij jou sprake is van overmacht moet je direct – uiterlijk binnen twee (2) werkdagen – nadat de omstandigheid, die overmacht oplevert zich heeft voorgedaan, contact opnemen met Klant in Zicht. Klant in Zicht kan je verzoeken om bewijsstukken van de overmachttoestand te sturen.
 2. Klant in Zicht kan in een overmachtsituatie nakoming van de Opdracht geheel of gedeeltelijk opschorten of de Opdracht geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk ontbinden zonder daarmee in gebreke te komen en/of schadevergoeding verschuldigd te zijn.

9. Aansprakelijkheid

 1. Jij kunt aansprakelijk worden gesteld voor de schade die door Klant in Zicht en/of een Klant wordt geleden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de Opdracht en/of als gevolg van onrechtmatig handelen.
 2. Zodra jij schade lijdt door het handelen van Klant in Zicht, dan wel het gevolg is van grove schuld of opzet van Klant in Zicht, is het schadebedrag beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Klant in Zicht in het desbetreffende geval aanspraak geeft.
 3. Klant in Zicht is niet aansprakelijk voor indirecte schade waaronder bedrijfs- en/of gevolgschade.

10. Geheimhouding

Alle informatie die je, al dan niet rechtstreeks van of over Klant in Zicht, in het kader van de Opdracht verkrijgt, moet geheim blijven. De verplichting tot geheimhouding blijft ook na de uitvoering van de Opdracht onverminderd van kracht. Deze verplichting moet je ook opleggen aan eventuele medewerkers/ondergeschikten en derden die noodzakelijkerwijs kennis krijgen van deze geheime informatie.

11. Privacy

 1. Wij houden ons allebei bij de uitvoering van de Opdracht aan alle geldende wet- en regelgeving ten aanzien van de bescherming van de persoonsgegevens, die betrekking hebben op de ander.
 2. Indien de Opdracht tussen ons is geëindigd, moet je alle persoonsgegevens wissen en/of deze aan Klant in Zicht terugbezorgen en bestaande kopieën verwijderen. Bij twijfel kun je contact opnemen met Klant in Zicht.
 3. Zodra er sprake is van een inbreuk op de AVG, of een instructie van Klant in Zicht of een Klant levert naar jouw mening een inbreuk op de AVG of enige andere wettelijke bepaling inzake gegevensbescherming op, dien je ons hiervan direct op de hoogte te stellen.
 4. Je mag persoonsgegevens die betrekking hebben op Klant in Zicht niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Klant in Zicht verwerken.

12. Ontbinding

 1. We kunnen de Opdracht voortijdig beëindigen op het moment dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatsvinden conform de gemaakte afspraken in de Opdracht. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de ander bekend te worden gemaakt. In onderling overleg zal de verdere afwikkeling van de Opdracht worden besproken.
 2. Indien een van ons in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de ander het recht de Opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

13. Boete

 1. Bij overtreding van het bepaalde in artikelen 7, 10 en 11 van deze Algemene voorwaarden kan Klant in Zicht een boete bij je in rekening brengen. Deze boete ben je verschuldigd zonder dat Klant in Zicht een ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst. Deze boete is direct opeisbaar en is niet voor matiging vatbaar. De boete betreft 25% van het totale orderbedrag, met een minimum van € 5.000,- en € 500,- voor elke dag of gedeelte daarvan dat je in overtreding bent.
 2. Een door jou verschuldigde boete laat onverlet het recht van Klant in Zicht op vergoeding van door haar geleden schade, kosten en rente. Klant in Zicht kan deze boete en/of schadevergoeding met aan jou verschuldigde bedragen verrekenen.

14. Overige bepalingen

 1. Klant in Zicht mag de Algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen en/of aanvullen.
 2. Indien enige bepaling of enig gedeelte van een bepaling van onderhavige Algemene voorwaarden om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk onverbindend is, doet dat niet af aan de verbindendheid van de resterende bepalingen van deze Algemene voorwaarden c.q. van het resterende gedeelte van de betreffende bepaling.
 3. In alle gevallen waarin onze relatie eindigt, ingevolge enige bepaling van deze Algemene voorwaarden of door tussenkomst van de rechter, blijven deze Algemene voorwaarden gelden voor de rechtsverhouding tussen ons, voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.
 4. Op alle rechtsbetrekkingen met Klant in Zicht is Nederlands recht van toepassing en uitsluitend de rechtbank van de vestigingsplaats van Klant is Zicht is bevoegd om van geschillen kennis te nemen.